Apelujemy do TSUE - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
23494
post-template-default,single,single-post,postid-23494,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Apelujemy do TSUE

Apelujemy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o jak najszybsze rozpatrzenie wniosku KE.

Komisja Europejska w sporze z Polską przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej o ochronę niezawisłości sędziowskiej, zwróciła się do TSUE o zarządzenie ważnych środków tymczasowych. Ich celem jest zahamowanie poważnej i nieodwracalnej szkody, którą polskie władze ustawodawcze i wykonawcze wyrządzają niezawisłości sądów i porządkowi prawnemu UE.

 

Komisja Europejska zawnioskowała o:

 

  • Zawieszenie przepisów uprawniających izbę dyscyplinarną przy SN do rozpoznawania spraw dotyczących:

◦ uchylenia immunitetów sędziów.

◦ spraw z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych,

◦ stanu spoczynku sędziów Sądu Najwyższego.

 

  • Zawieszenie skutków już podjętych decyzji Izby Dyscyplinarnej dotyczących uchylenia immunitetu sędziów

 

  • Zawieszenie przepisów uniemożliwiających polskim sędziom:

◦ bezpośrednie stosowanie niektórych przepisów prawa UE chroniących niezawisłość sędziowską

◦ kierowanie do Trybunału Sprawiedliwości pytań prejudycjalnych w tym zakresie.

 

  • Zawieszenia przepisów kwalifikujących działania sędziów w tym zakresie, jako przewinienia dyscyplinarne

 

Od tego, czy Trybunał Sprawiedliwości UE zdąży wydać zarządzenie o tych środkach tymczasowych przed 21.04.2021, zależy los sędziego Igora Tuleyi. Tego właśnie dnia Izba Dyscyplinarna przy Sądzie Najwyższym ma rozpoznawać wniosek o doprowadzenie sędziego Igora Tuleyi na przesłuchanie w sfingowanej sprawie karnej prowadzonej przez upolitycznioną prokuraturę kierowaną przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

 

W związku z tą dramatyczną sytuacją, Komitet Obrony Demokracji jako największa organizacja obywatelska założona w 2015 roku i uhonorowana Europejską Nagrodą Obywatelską, staje w obronie godności i niezawisłości sędziego Igora Tuleyi i innych sędzi i sędziów, walczących o niezależność sądów w Polsce. Działając w imieniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i wszystkich ludzi dobrej woli, którym leży na sercu demokracja i prawa obywatelskie w naszym kraju Komitet Obrony Demokracji apeluje do TSUE o rozpatrzenie wniosku KE, o zastosowanie w/w środków tymczasowych w trybie pilnym przed 21.04.2021.

 

 


Court of Justice of the European Union
Registry of the Court
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg

In its dispute with Poland before the Court of Justice of the European Union over the protection of judicial independence, the
European Commission has asked the CJEU to order important interim measures intended to halt the serious and irreparable
damage that the Polish legislature and executive are causing to judicial independence and the EU legal order.

The European Commission has asked for the:
• Suspension of provisions authorising the disciplinary chamber at the Supreme Court to hear cases concerning:
◦ waivers of the immunity of judges.
◦ cases concerning labour law and social insurance,
◦ the retirement status of Supreme Court judges.

• Suspension of the enforcement of decisions already taken by the Disciplinary Chamber concerning the waiver of
immunity of judges

• Suspension of provisions preventing Polish judges from:
◦ the direct application of certain provisions of EU law protecting judicial independence
◦ referring questions on the subject to the Court of Justice for a preliminary ruling.

• Suspension of provisions qualifying the actions of judges in this respect as disciplinary offences

Judge Igor Tuleya’s judicial independence and very freedom depends on whether the Court of Justice of the EU
manages to order these interim measures before 21.04.2021. It is on this day that the Disciplinary Chamber of the Supreme
Court of Poland is to consider a request to bring Judge Tuleya in for questioning on a trumped-up criminal case conducted by a
politicised prosecution service headed by Justice Minister Zbigniew Ziobro.
In view of the impending direct challenge to EU rule of law, the Committee for the Defence of Democracy, Poland’s largest
civic organisation, which was founded in 2015 and honoured in 2016 with the European Citizens’ Prize, rises to defend the
dignity and independence of Judge Tuleya and other judges and magistrates fighting for the independence of the courts in
Poland. Acting on behalf of Polish civil society and all people of goodwill who care about democracy and civil rights in our
country, the Committee for the Defence of Democracy calls on the CJEU to urgently consider the EC’s application for
the interim measures listed above before 21.04.2021.

Main Board of the Committee for the Defence of Democracy

Warsaw, April 17, 2021


tłum. Sylwia Barnett

źródło fot. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej