Apel Porozumienia dla Praworządności do prezydenta USA Joe Bidena - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
26558
post-template-default,single,single-post,postid-26558,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Apel Porozumienia dla Praworządności do prezydenta USA Joe Bidena

Porozumienie dla praworządności, Warszawa, dnia 25 marca 2022 r.

The President The White House, 1600 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, DC 20500

Szanowny Panie Prezydencie,

w przededniu Pańskiej wizyty w Polsce, w czasie pełnym napięć i zagrożeń, wyrażamy uznanie i wdzięczność polskiego obywatelskiego społeczeństwa z powodu roli, jaką pod Pańskim przywództwem pełnią dziś znów, jak wielokrotnie w przeszłości, Stany Zjednoczone Ameryki. Jesteśmy przekonani, że Pańska wizyta przypada na czas historycznej zmiany. Z pewnością zostanie na długo zapamiętana.

Nieco ponad wiek temu w podobnych okolicznościach Polsce przypadła rola, która dziś spadła na bohatersko walczącą Ukrainę. W Polsce dobrze pamiętamy ówczesne wsparcie Stanów Zjednoczonych – ogromną pomoc finansową, szkolenie kadry ochotniczej armii, wreszcie bezpośredni udział zwłaszcza amerykańskich pilotów. Dziś z uznaniem patrzymy zarówno na podobnie wielkie wsparcie, którego Pańska administracja udziela walczącej Ukrainie, jak i na ogromny, prowadzony z wielkim talentem wysiłek dyplomatyczny, którego efektem jest zaskakująca wszystkich jedność wolnego świata i jego stanowczość w odpowiedzi na brutalne bezprawie i okrutną przemoc.

Ukraina walczy dziś w obronie praw człowieka i swobód obywatelskich, w obronie wolności słowa, rządów prawa i demokracji – tych samych wartości, które od niemal 250 lat są fundamentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. W Polsce te wartości są od 6 lat niszczone nie z powodu wojny, ale z powodu deptania polskiej konstytucji przez obecny obóz władzy. Zmiany, które następują, przypominają wszystko to, co zapoczątkowało moralny upadek rosyjskiego państwa: upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości, atak na wolność mediów (w tym TVN), na niezależną kulturę, na wszelkiego rodzaju mniejszości, ignorowanie wyroków sądów i trybunałów, inwigilacja obywateli i przeciwników politycznych. Wszystkiego tego dokonywali i dokonują ludzie, z którymi dziś w Polsce trzeba negocjować ustalenia dotyczące obronności i bezpieczeństwa Europy i Zachodu.

Jako przedstawiciele i uczestnicy obywatelskiego ruchu protestu w obronie podstawowych zasad demokracji, ruchu, który dziś angażuje wszystkie siły, wspierając braci i siostry w Ukrainie, apelujemy dziś, by nie tracić z oczu politycznej putinizacji Polski. Walczyliśmy o zasadę rządów prawa w sądach i trybunałach. Polscy demokraci i niezależni sędziowie wygrali ponad 20 rozpraw przed międzynarodowymi trybunałami w Europie. Wszystko, czego oczekujemy dzisiaj, to po prostu wykonywanie tych wyroków i międzynarodowego prawa przez ludzi władzy w Polsce. Jeszcze dziś, kiedy oczekujemy Pana w Warszawie, rządzący odrzucają w parlamencie jedyny projekt ustawy przedstawiony przez środowiska obywatelskie i przywracający rządy prawa w Polsce. Mamy nadzieję, że szacunek dla wartości podstawowych będzie warunkiem trwającego dziś międzynarodowego dialogu. Czasy napięć rodzą pokusę odłożenia tych zasad na później. Jesteśmy jednak przekonani, że dziś odkładać się ich nie da. To właśnie o te zasady walczy dzisiaj Ukraina! W ostatecznym rachunku właśnie ich dotyczy obecna wojna.

Ta straszliwa wojna musi uczynić politykę bardziej ludzką, bardziej skupioną na podstawowych zasadach wpisanych w piękne sformułowania konstytucji obu naszych krajów – i także w konstytucję walczącej Ukrainy.

Mamy nadzieję. Wierzymy w dobrą przyszłość. Wiemy, że wierzy w nią i Pan. Widzimy to w Pańskich działaniach, patrzymy na nie z wdzięcznością.

 

Ruchy i organizacje obywatelskie skupione w Porozumieniu dla Praworządności: Akcja Demokracja, KOD, Obywatele RP, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Inicjatywa Wolne Sądy, Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris, Kongres Świeckości.

 


 

AGREEMENT FOR THE RULE OF LAW Warsaw, 25 March 2022

The President The White House 1600 Pennsylvania Avenue, N.W. Washington, DC 20500

Dear Mr. President,

On the occasion of your visit to Poland, at a time full of tensions and threats, we, the representatives of Polish civil society, would like to express our appreciation and gratitude for the role that the United States of America has played in defending democratic values and security in Europe. We are convinced that your visit comes at a time of historic change. It will surely be remembered for a long time.

A little over a century ago, in similar circumstances, Poland was given the role that has today fallen to the heroically fighting Ukraine. In Poland, we remember well the support of the United States at that time – vast amounts of financial aid, training of volunteer army personnel, and finally the direct participation of American pilots in particular. Today, we appreciate both the similarly great support that your administration is giving to Ukraine in its fight, and the enormous, skilled diplomatic effort that has resulted in the surprising unity of the free world and its resolute response to brutal lawlessness and cruel violence.

Ukraine is fighting in defense of human rights and civil liberties, in defense of freedom of speech, the rule of law and democracy – the same values that have been the foundation of the United States of America for almost 250 years. In Poland, those values have been under constant  threat for the last six years, not because of the war, but because of unconstitutional changes introduced by those in power. These changes are very similar to the ones that initiated the moral collapse of Russia, the tragic result of which we are now experiencing: the politicization of the judiciary, attacks on the free press (including TVN), attacks on independent culture and minorities, ignorance of verdicts given by international tribunals, and the invigilation of citizens and political opponents. All this is being done by the state authorities – the same ones with which today the defense policy of Europe and the West needs to be negotiated.

As representatives of the Polish civil movement of protest against those changes, who are now totally devoted to helping our brothers and sisters in Ukraine, we urge you not to lose sight of those symptoms of Putinization in Poland. We fought for the rule of law legally, before international tribunals. We, the democratic Poles and independent judges, have won over 20 cases. All we want is for those in power to abide by these legal court rulings. However, even as all of Poland is looking forward to your visit to Warsaw, those in power in Poland have ignored those judgments, rejecting in Parliament the only draft law prepared by civil society aimed at halting the devastation of the rule of law.

We hope that respect for the fundamental principles of law will be a condition for the international dialogue that is taking place today. While times of tension and conflict create a temptation to postpone these principles, we firmly believe that today it is impossible to put them off, as this is exactly what Ukraine is fighting for! Today’s war is ultimately about these very same principles.

 This terrible war has to lead to politics becoming more human and more concerned with the basic values inscribed in the beautiful wording of the constitutions of both our countries, as well as the Ukrainian constitution.

We do have hope. We do believe in good and in a good future. We know that you share those hopes with us. We see this through your words and your actions, and we welcome them with gratitude.

 

NGOs and civic movements creating Agreement for Rule of law: Akcja Demokracja, KOD, Obywatele RP, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Inicjatywa Wolne Sądy, Stowarzyszenie Adwokacje Defensor Iuris, Kongres Świeckości