Apel do europarlamentarzystów - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
24595
post-template-default,single,single-post,postid-24595,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Apel do europarlamentarzystów

Apel wysłany do europarlamentarzystów przed debatą „Wolność mediów i dalsze pogorszenie się stanu praworządności w Polsce”:

Komitet Obrony Demokracji od 2015 roku upomina się o przestrzeganie demokratycznych wartości i praworządności w Polsce i protestuje przeciw ich regularnemu łamaniu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Przed debatą Media freedom and further deterioration of the Rule of law in Poland, która odbędzie się 15 września 2021 w Parlamencie Europejskim, zwracamy się do Pana/Pani o szczególne zwrócenie uwagi na głos polskich obywateli i obywatelek zaniepokojonych pogłębiającym się kryzysem wolności mediów w naszym kraju.
Wolność mediów oraz prawo do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji są zagwarantowane przez polską Konstytucję. Unia Europejska uznaje, że wolne i niezależne media oraz swobodna wymiana informacji jest podstawą demokracji.

W obronie tych wartości protestowały w sierpniu 2021 r. tysiące osób w ponad 100 miejscowościach w całej Polsce (https://ruchkod.pl/wolne-media-wolni-ludzie-wolna-polska/)
Rząd jeszcze na początku 2016 przejął i upolitycznił telewizję i radio publiczne, robiąc z nich swoją tubę propagandową. Media te szerzą nienawiść i służą atakom na osoby, grupy społeczne i ugrupowania opozycyjne, wedle zapotrzebowania koalicji rządzącej.

Ponadto kontrolowany przez państwo koncern PKN Orlen przejął 20 spośród 24 regionalnych dzienników wydawanych w Polsce, 120 tygodników lokalnych oraz 500 witryn internetowych. Wbrew zapowiedziom prezesa Orlenu zwalniani są redaktorzy naczelni i dziennikarze.

Obecnie planowana przez rządzących ustawa medialna ma na celu wyeliminowanie z rynku legalnie działającego największego niezależnego nadawcę telewizyjnego TVN. To ograniczenie dotknie wszystkich obywateli i obywatelki, jako kolejny krok do odebrania nam prawa do informacji niezależnej od nacisków politycznych.

Jako ruch obywatelski powołany, aby bronić wartości demokratycznych zwracamy Pana/Pani uwagę na proces niszczenia wolnych mediów, odbierania nam prawa do informacji i debaty publicznej. Obawiamy się całkowitego zdominowania rynku przez media zależne od rządu i tłumieniu wszelkiej krytyki władz. Dlatego apelujemy o Pana/Pani wsparcie i wyraźny głos w debacie Parlamentu Europejskiego w celu obrony najwyższych wspólnych nam wszystkim wartości: demokracji, pluralizmu i wolności słowa. Bez wolnych mediów nie będzie pluralizmu, demokracji, kontroli społecznej ani wolnych, uczciwych wyborów.

 

Komitet Obrony Demokracji
14.09.2021


Since 2015, the Committee for the Defence of Democracy has been insisting on respect for democratic values and the rule of law in Poland and protesting against their regular violation by the Law and Justice government.

Ahead of the debate Media freedom and further deterioration of the Rule of law in Poland to be held on 15 September 2021 in the European Parliament, we ask you to pay special attention to the voice of Polish citizens and citizens concerned about the deepening crisis of media freedom in our country.

Media freedom and the right to obtain and disseminate information are guaranteed by the Polish Constitution. The European Union recognises that free and independent media and the free exchange of information are the basis of democracy. Thousands of people in over 100 towns and cities across Poland protested in defence of these values in August 2021 (https://ruchkod.pl/wolne-media-wolni-ludzie-wolna-polska/)

Back in early 2016, the government took over and politicised public television and radio, making them its propaganda tube. These media spread hatred and serve to attack individuals, social groups and opposition groups, according to the demand of the ruling coalition.

In addition, the state-controlled company PKN Orlen has taken over 20 of Poland’s 24 regional dailies, 120 local weekly newspapers and 500 websites. Despite the announcements by Orlen’s president, editors-in-chief and journalists are being laid off.

The media law currently being planned by those in power aims to eliminate from the market the legally operating largest independent television broadcaster, TVN. This restriction will affect all citizens as a further step to deny us the right to information independent of political pressure.

As a citizens’ movement set up to defend democratic values, we draw your attention to the process of destroying free media, depriving us of our right to information and public debate. We fear total domination of the market by government-dependent media and suppression of any criticism of the authorities. We therefore appeal for your support and a clear voice in the European Parliament’s debate to defend the highest values we all share: democracy, pluralism and freedom of expression. Without free media, there will be no pluralism, no democracy, no social control, and no free and fair elections.

 

Committee for the Defense of Democracy
14.09.2021