Uchwała Komitetu Założycielskiego 18.01.2016 - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
4807
post-template-default,single,single-post,postid-4807,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Uchwała Komitetu Założycielskiego 18.01.2016

Komitet Obrony Demokracji

Uchwała Komitetu Założycielskiego
w sprawie rozpoczęcia prac nad propozycjami zmian do Statutu Stowarzyszenia

§ 1.

W związku z trwającym postępowaniem rejestrowym Stowarzyszenia, oraz celem przygotowania
jego struktury organizacyjnej (centralnej i terenowej), w tym trybu wyboru Delegatów oraz
dokonania innych niezbędnych zmian, Komitet podejmuje decyzję o rozpoczęciu prac nad
propozycjami zmian do Statutu Stowarzyszenia, uwzględniając przewidywany masowy charakter
organizacji.

§ 2.

1. Dla przygotowania prac nad nowym Statutem Stowarzyszenia, Komitet Założycielski powołuje
Komisję Statutową w następującym składzie:

  1. Piotr Cykowski
  2. Adam Furtak
  3. Magdalena Ostrowska
  4. Jacek Rakuć
  5. Maria Wojciechowska

oraz upoważnia wskazane osoby do prowadzenia prac w imieniu Komitetu w celu przedstawienia
przyszłemu Zarządowi proponowanych rozwiązań statutowych.
2. Komisję powołuje się na czas trwania prac nad zmianami w Statucie.
3. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą przyjęcia zmian Statutu przez Walne Zebranie.

§ 3.

Do głównych zadań Komisji Statutowej należy:
1. w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. przedstawienie Komitetowi Założycielskiemu (lub od
momentu rejestracji, Zarządowi Głównemu) do akceptacji szczegółowego harmonogramu i
trybu działań Komisji,
2. przeprowadzenie, we współpracy z Koordynatorami regionalnymi dyskusji na temat
kluczowych zmian w Statucie Stowarzyszenia, w tym dotyczących zasad wyłaniania Władz
Stowarzyszenia,
3. zebranie i zredagowanie wyłaniających się w ramach dyskusji głosów i możliwych
propozycji rozwiązań, przedstawiając bezstronnie różnice między zgłaszanymi
propozycjami i kluczowe argumenty przemawiające „za” oraz „przeciw” proponowanym
rozwiązaniom;
4. analiza możliwych rozwiązań na podstawie dostępnych dokumentów innych organizacji
(stowarzyszeń) o podobnej skali i sposobie funkcjonowania,
5. przeprowadzenie konsultacji nad wyłonionymi w trakcie dyskusji rozwiązaniami z
zewnętrznymi ekspertami wskazanymi przez Zarząd Główny oraz Urzędem m.st.
Warszawy,
6. przedstawienie w postaci propozycji konkretnych zapisów statutu Stowarzyszenia lub
odpowiednio alternatywnych propozycji Zarządowi Głównemu, które zostaną poddane pod
głosowanie podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

§ 4.

Komisja Statutowa może dobierać sobie współpracowników / współpracowniczki, dbając przy tym
o wewnętrzną różnorodność oraz ogólnopolski charakter ruchu KOD.

§ 5.

Kontakt z Komisją Statutową możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej:
[email protected] (Komisja będzie odpowiadać wyłącznie na kwestie związane z
pracą nad zmianami do Statutu Stowarzyszenia).

Komitet Założycielski Stowarzyszenia
Komitet Obrony Demokracji
18.01.2016


Pobierz treść Uchwały (plik PDF)