Oświadczenie Zarządu Głównego w sprawie Narodowego Instytutu Wolności - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
13564
post-template-default,single,single-post,postid-13564,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

Oświadczenie Zarządu Głównego w sprawie Narodowego Instytutu Wolności

Partia rządząca w Polsce przygotowała ustawę o „Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego”. W preambule ustawy czytamy o wspieraniu przez państwo „wolnościowych i chrześcijańskich ideałów obywateli i społeczności lokalnych, obejmujących tradycję polskiej inteligencji, tradycję niepodległościową, narodową, religijną, socjalistyczną oraz tradycję ruchu ludowego, dostrzegając w nich kontynuację wielowiekowych tradycji Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym chroniąc bogate dziedzictwo wspólnoty jej wolnych obywateli”, jednak regulacje, które zawiera jednoznacznie wskazują na chęć wywierania realnego wpływu na działanie i funkcjonowanie organizacji trzeciego sektora.

Już na etapie prac w Sejmie ustawa spotkała się z negatywnym stanowiskiem zaprezentowanym przez środowisko stowarzyszeń i fundacji w Polsce Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych, również ze strony opinii publicznej padło wiele negatywnych opinii.
Komitet Obrony Demokracji stoi na stanowisku, że Narodowy Instytut Wolności będzie stanowił swoiste narzędzie Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, który za jego pomocą, dysponując środkami finansowymi będzie mógł realnie wpływać na działalność organizacji z trzeciego sektora w Polsce. Środki, które będą dystrybuowane przez Instytut pochodzić będą z między innymi z budżetu Unii Europejskiej, a regulacja nie zapewnia żadnych gwarancji, że będą dystrybuowane zgodnie z unijnymi standardami. Ustawa umożliwia również tworzenie dodatkowej administracji do obsługi Instytutu, która funkcjonować będzie poza strukturami administracji rządowej i służby cywilnej, co może stanowić pole do nadużyć i sprzyjać podejmowaniu decyzji nie uzasadnionych merytorycznie. Należy stanowczo podkreślić, iż niedopuszczalne jest, by Instytut był zarządzany jednoosobowo przez Dyrektora, który będzie pod stałym politycznym nadzorem ze strony ministerstwa, a przedstawiciele organizacji pozarządowych będą pełnić rolę jedynie opiniodawczą.
Ustawa w brzmieniu jakim przeszła przez polski parlament, nie rozwiązuje w żadnym stopniu problemów, z którymi borykają się organizacje pozarządowe. Projektowane rozwiązania nie wspierają aktywności społecznej obywateli i nie wspierają rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Ustawa nie była poddana szerokim konsultacjom społecznym, a wszelkie proponowane zmiany były z miejsca odrzucane.
Komitet Obrony Demokracji apeluje, by wycofać spod obrad Senatu ustawę o Narodowym Instytucie Wolności. W przypadku jej uchwalenia będziemy wzywać Prezydenta RP do zawetowania tej ustawy. Kolejnym krokiem powinno być rozpoczęcie szerokich konsultacji społecznych nad nowym projektem, których celem będzie wypracowanie rozwiązań, wspierających na równych zasadach wszystkie organizacje trzeciego sektora i tworzenie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
Komitet Obrony Demokracji