19 czerwca 2021 - IV Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów KOD - KOD Komitet Obrony Demokracji
Komitet Obrony Demokracji, KOD
Komitet Obrony Demokracji, KOD
23882
post-template-default,single,single-post,postid-23882,single-format-standard,eltd-cpt-2.4,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-3.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,transparent_content,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
 

19 czerwca 2021 – IV Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów KOD

19 czerwca 2021 r. odbył się IV Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Komitetu Obrony Demokracji.

Kolejny raz spotkaliśmy się w internecie – zjazd odbył się za pomocą komunikacji zdalnej. Mimo utrudnień spowodowanych taką formą obrad, kiedy w dyskusjach i głosowaniach bierze udział ponad 100 osób, zjazd przebiegł sprawnie.

Prezydium zjazdu w składzie Marta Kamińska (przewodnicząca), Sławomir Majdański (wiceprzewodniczący), Małgorzata Michalska (sekretarz) i osoby organizujące spotkały się w Piasecznie. Wysłuchaliśmy informacji o stanie finansów oraz prezentacji dotychczasowych prac Zespołów obywatelskich KOD ds. :
praworządności – Andrzej Kompa
• edukacji – Andrzej Kompa
• mediów– Ziemowit Nowak
• ekologii – Piotr Kuropatwiński
• integracji europejskiej – Łukasz Szopa
• kultury – Katarzyna Pawłowska

Zjazd przyjął cztery uchwały, w tym dwie opracowane przez Zespoły obywatelskie ds. mediów i edukacji.

 


 

UCHWAŁA nr IV/1/2021 

Krajowego Zjazdu Delegatów

Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

z dnia 19 czerwca 2021 r. 

w sprawie mediów

 

 

Na podstawie § 27 pkt 10 w zw. z § 28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się stanowisko w brzmieniu następującym:

 

Mamy dość niszczenia mediów!

 

Jako delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów Komitetu Obrony Demokracji apelujemy do dziennikarzy, polityków, organizacji społecznych o wzmożenie wysiłków w celu powstrzymania niszczenia wolnych mediów w Polsce i ograniczania wolności prasy przez obecną władzę.

 

Ostatnie wydarzenia są alarmujące. Władze Polska Press, kontrolowanego od niedawna przez państwowy koncern naftowy PKN Orlen, zwolniły redaktora naczelnego „Ekspresu Ilustrowanego” i „Dziennika Łódzkiego”. Stało się tak pomimo sądowego zakazu wykonywania przez PKN Orlen praw udziałowych w Polska Press do czasu rozstrzygnięcia czy zakup Polska Press przez Orlen jest zgodny z prawem. Wcześniej doszło do zwolnienia redaktorów naczelnych kilku innych gazet Polska Press, mimo wcześniejszych zapewnień prezesa Orlenu Daniela Obajtka, że po przejęciu przez kierowany przez niego koncern gazet, nie dojdzie w nich do „czystek”. Warto dodać, że Polska jest jedynym krajem w Europie po Rosji, gdzie kontrolowany przez państwo naftowy koncern przejmuje niezależne media (w Rosji robi to Gazprom), co prowadzi do ich zamykania ewentualnie przekształcania w narzędzia rządowej propagandy.

 

Dotychczas po wejściu Orlenu pracę stracili redaktorzy naczelni dziewięciu

dzienników regionalnych Polska Press:

1. Szymon Kozica, „Gazeta Lubuska”

2. Tomasz Pietraszak, „Gazeta Pomorska”

3. Marek Twaróg, „Dziennik Zachodni”

4. Janusz Szymonik, „Dziennik Polski”

5. Jerzy Sułowski, „Gazeta Krakowska”

6. Paweł Siennicki, „Polska Metropolia Warszawska”.

7. Arkadiusz Franas, „Gazeta Wrocławska”

8. Tomasz Pietraszak, „Gazeta Pomorska”, „Express Bydgoski” i „Nowości

Dziennik Toruński”

9. Stanisław Sowa, „Nowiny”.

 

Ten sam los spotkał również redaktora naczelnego dwumiesięcznika „Nasza Historia” Wojciecha Rogacina.

Innym godzącym w wolność mediów zjawiskiem jest to, co dzieje się w tzw. mediach publicznych, zarządzanych mocną ręką przez namiestników obecnej władzy.

Uprawiają one propagandę, stosują manipulację lub wręcz podają nieprawdziwe informacje, służące interesom władzy. Ostatnio przekroczyły kolejną granicę, ukrywając niekorzystne dla władzy informacje i atakując dziennikarzy wolnych mediów, którzy te informacje ujawnili. Mowa o ataku publicznego Radia Poznań na dziennikarzy „Gazety Wyborczej” za publikacje na temat sierocińca, prowadzonego przez byłego dominikanina w Kamerunie. Ostatecznym ostrzeżeniem dla Polaków, do czego prowadzi niszczenie wolnych mediów, jest obecna sytuacja na Białorusi, gdzie niezależni dziennikarze, jak Roman Protasiewicz, są porywani, torturowani, pozbawiani wolności na podstawie wątpliwych zarzutów. Tak źle z wolnością prasy, jak obecnie, ani w Polsce, ani na

Białorusi od upadku żelaznej kurtyny jeszcze nie było.

 

„Czwarta władza” jest ważnym, być może najważniejszym orężem do obrony demokracji i wolności, dlatego jest tak zaciekle zwalczana przez dyktatorów wszelkiej maści, na wszystkich kontynentach. Czas powstrzymać to szaleństwo w Polsce.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA nr IV/2/2021 

Krajowego Zjazdu Delegatów

Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

z dnia 19 czerwca 2021 r. 

w sprawie kanałów komunikacyjnych z wyborcami

 

 

Na podstawie § 27 pkt 10 w zw. z § 28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się stanowisko w brzmieniu następującym:

 

IV Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Komitetu Obrony Demokracji wzywa wszystkie prodemokratyczne partie polityczne i ugrupowania do budowania – w trybie pilnym – kanałów komunikacyjnych z wyborcami.

Przejęcie przez partię władzy (PiS) mediów publicznych spowodowało niemal całkowite odcięcie opozycji od komunikacji ze społeczeństwem.

Trwająca od 2015 roku ofensywa kłamstwa, manipulacji i politycznej agitacji zakłóca faktyczny obraz społecznej i politycznej rzeczywistości, stwarza niebezpieczeństwo dla naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej, deprawuje i dzieli Polaków i grozi cofnięciem cywilizacyjnym naszej ojczyzny i utrwaleniem autorytarnej władzy.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA nr IV/3/2021 

Krajowego Zjazdu Delegatów

Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

z dnia 19 czerwca 2021 r. 

w sprawie „Gazety Wyborczej”

 

 

Na podstawie § 27 pkt 10 w zw. z § 28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się stanowisko w brzmieniu następującym:

 

Krajowy Zjazd Delegatów Komitetu Obrony Demokracji wyraża głębokie zaniepokojenie planami Zarządu Agory, który chce „Gazetę Wyborczą” podporządkować redakcyjnie i organizacyjnie portalowi gazeta.pl. Działania takie naruszają niezależność Gazety Wyborczej i mogą podważyć jej wiarygodność, czyli najcenniejszą wartość, jaką posiadać może wolne medium.
Gazeta Wyborcza powstała w historycznym dla Polski momencie i odegrała w budowaniu polskiej demokracji niezwykle ważną, kluczową rolę. Dziś marka „Wyborczej” to nie tylko ikona, nie tylko symbol walki o demokrację. Dziś znów jej misja i niezłomna walka o wolny dostęp obywateli do pełnych i prawdziwych informacji są Polsce konieczne.
Wyrażamy pełną solidarność z legendarnym redaktorem Adamem Michnikiem, redaktorami i dziennikarzami „Wyborczej” w obronie jej niezależności! Stajemy #MuremZaWyborczą!
Apelujemy do Zarządu Agory: pozostawcie „Wyborczą” medium wolnym i niezależnym!
Pozostawcie jej dziennikarzy i redaktorów na straży polskiej demokracji!

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA nr IV/6/2021 

Krajowego Zjazdu Delegatów

Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

z dnia 19 czerwca 2021 r. 

w sprawie edukacji

 

 

Na podstawie § 27 pkt 10 w zw. z § 28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się stanowisko w brzmieniu następującym:

Komitet Obrony Demokracji oraz jego Zespół Obywatelski ds. edukacji, ocenia jednoznacznie negatywnie ostatnie działania Ministerstwa Edukacji i Nauki RP, polityków rządzącej koalicji oraz kuratorów oświaty. W szczególności potępiamy ideologiczne ingerencje kuratorów w szkołach, wychodzące poza prawidłowe świeckie działanie państwa. Odrzucamy pomysły zmian procedury wyłaniania dyrektorów szkół, która służy całkowitemu podporządkowaniu szkoły ministerstwu i zabija samorządność szkolną. Nie godzimy się na szykanowanie dyrektorów i nauczycieli, zwłaszcza za prowadzenie działań popularyzujących idee demokracji i tolerancji. Ale przede wszystkim przypominamy o prawach człowieka, które dotyczą również dzieci i młodzieży. Prawa do mądrej i rzetelnej edukacji. Nie zgadzamy się na publiczne wyszydzanie przez Ministra EN nieheteronormatywnej młodzieży, która tym bardziej w okresie dojrzewania i odkrywania swojej seksualności powinna być otoczona życzliwością i zrozumieniem otoczenia, w tym edukacyjnego.

 

Sprzeciwiamy się również ideologizacji podstaw programowych i listy lektur szkolnych. Lekcje języka polskiego są niezwykle istotne dla prawidłowego rozwoju polszczyzny młodych obywateli polskich i poznania kanonu literatury polskiej i światowej. Winien on jednocześnie zaciekawiać i pobudzać do czytelnictwa. Narzucanie wstecznego i zideologizowanego programu przyniesie negatywne skutki i dodatkowo zniechęci społeczności szkolne do zapoznawania się z kulturą polską i europejską. Zaprezentuje też jej okrojony, wypaczony obraz.

 

Negatywnie oceniamy pomysł rozdzielenia lekcji historii Polski i historii powszechnej w dwa osobne przedmioty. Dzieje naszego kraju splecione są ściśle z historią Europy i świata, każdy uczeń/nnica musi to rozumieć od początku spotkań z nauczaniem historycznym. Nieuzasadnione jest usuwanie z programu części lekcji z historii starożytnej, co zapowiedział minister, skoro jest to epoka, z której wyrasta europejska cywilizacja. Skandalem jest coraz głębsze przepisywanie w duchu ideologii polskiej historii XX w., z przekłamaniami i przesadnym eksponowaniem wątków martyrologicznych.

Ostatnie działania są kontynuacją niszczących decyzji obecnego rządu w związku z tzw. reformą edukacji. Negatywne konsekwencje pośpiesznego, ideologicznego i szkodliwego burzenia polskiej szkoły przyjdzie nam odwracać przez wiele lat. Apelujemy do nauczycieli, rodziców i wszystkich członków KOD o stałe monitorowanie kierunku zmian dotykających polską szkołę.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.