Zgłoszenie protestu wyborczego

Gdzie brałeś/aś udział w głosowaniu?

W Polsce Zagranicą

WAŻNE: Jak skutecznie złożyć protest?

Informacja

Protest przeciwko ważności wyboru Prezydenta RP składa się w formie pisemnej (nie może być złożony w żadnej innej formie, np. mailem, faksem etc.).

Termin na założenie protestu upływa 3 dni od ogłoszenia przez PKW oficjalnych wyników wyborów, czyli o godz. 24:00 w czwartek 16 lipca 2020 r. (nie można przywrócić uchybionego terminu).

Protest musi spełniać wymogi pisma procesowego, w tym wskazywać:

 1. imię i nazwisko wyborcy
 2. numer PESEL
 3. adres
 4. datę i miejsce złożenia
 5. nazwę sądu, do którego kierowany jest protest: Sąd Najwyższy
 6. określenie rodzaju pisma: Protest wyborczy
 7. nr i miejsce obwodu do głosowania, w którym wyborca był ujęty w spisie wyborców (nie dotyczy osób przebywających w państwach, gdzie nie sporządzono spisu wyborców)
 8. własnoręczny podpis

Ponadto protest wyborczy musi zawierać:

 1. podstawę prawną;
 2. formułować zarzut: popełnienia przestępstwa przeciw wyborom z Kodeksu karnego lub naruszenia przepisów dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów;
 3. zawierać dowody: m.in.: świadków, dokumenty, oświadczenia, nagrania;
 4. zawierać wniosek o stwierdzeniu nieważności wyborów;
 5. w przypadku wyborców przebywających za granicą do protestu wyborczego należy dołączyć zawiadomienie o ustanowieniu pełnomocnika zamieszkałego w kraju lub pełnomocnika do doręczeń zamieszkałego w kraju.

Do protestu wraz z załącznikami dołączamy 2 odpisy wszystkich dokumentów (przeznaczone dla uczestników postępowania: właściwa komisja wyborcza i Prokurator Generalny), czyli razem: 3 pakiety dokumentów.

Wyborcy głosujący w kraju mogą złożyć protest w biurze podawczym SN lub nadać w placówce Poczty Polskiej (liczy się data stempla pocztowego). Adres nadania:

Sąd Najwyższy
Pl. Krasińskich 2 / 4 / 6
00-951 Warszawa

Wyborcy głosujący za granicą muszą złożyć protest u konsula (liczy się data fizycznego dostarczenia pisemnej wersji protestu do placówki dyplomatycznej). Należy sprawdzić godziny urzędowania placówek, gdyż często są to krótkie przedziały czasowe. W proteście dotyczącym głosowania zagranicą należy wskazać osobę fizyczną, zamieszkałą w Polsce, pełniącą funkcję pełnomocnika lub pełnomocnika do doręczeń. Jeśli nie mają Państwo osoby pełnomocnika w kraju, można podać jedną z poniższych osób:

pełnomocnictwo pełne
Michał Wawrykiewicz, FUNDACJA WOLNE SĄDY, Wiejska 12, 00-490 Warszawa
Sylwia Gregorczyk-Abram, FUNDACJA WOLNE SĄDY, Wiejska 12, 00-490 Warszawa

pełnomocnictwo do doręczeń
Ewelina Pytel, KOD Małopolskie, ul. Kościuszki 74/13, 30–114 Kraków
Piotr Pawłowski, Stowarzyszenie KOD, ul. Górczewska 39, 01-144 Warszawa.

W przypadku złożenia protestu w SN lub w placówce dyplomatycznej warto mieć dodatkową kopię do potwierdzenia złożenia protestu (tzw. prezentata – pieczęć + data (z godzinę) i podpis).

W obu przypadkach należy pamiętać o własnoręcznym podpisie protestu oraz dołączeniu niezbędnych dokumentów (jeśli z treści protestu wynika, że są one konieczne). Protest jest wolny od opłat (sądowych, skarbowych)

Przed złożeniem protestu należy sprawdzić, czy spełnia on wszystkie wymogi formalne. Specyfika sądowego postępowania w trybie wyborczym eliminuje możliwość późniejszego uzupełnienia braków formalnych.

Pytania można kierować na adres: [email protected]